جستجو
CSDP for Windows
[CSDP] [CSDP-CD] [CSDPMAP] [CSDP Scene]
[CSDP+] [CSDP-Pro]

  

  راه افزار طرح
  فعاليتهای شرکت
  محصولات شرکت
  عناوين نرم افزارها
  فيلمهای آموزشی
  نرم افزارهای جانبی
  پشتيبانی
  نقشه سايت
  امکان تماس
  صفحه نخست

خروجيهای نرم افزار

 • چاپ شکل سه بعدي مسير و سايت و تهيه فايلهاي BMP.* و WMF.*
 • ترسيم هر قطعه از پلان مسير و توپوگرافي زمين، از طريق AutoCAD با مقياس دلخواه
 • ترسيم پروفيل طولي از طريق AutoCAD با مقياس دلخواه
 • ترسيم مقاطع عرضي از طريق AutoCAD با مقياس دلخواه
 • ترسيم منحني بروکنراز طريق AutoCAD با مقياس دلخواه
 • محاسبات سطحي و حجمي مقاطع عرضي راه و خط لوله و چاپ مقادير
 • تهيه مشهاي سه بعدي مسير و سايت براي انتقال به نرم افزارهاي AutoCAD و 3d Studio

ويژگيهای عمومی نرم افزار

- قابليت اجراء در محيط Windows
- سهولت استفاده در محيط Windows
- سرعت عمل بالا
- ارائه راهنماي جامع (Help) بصورت تشريحي و موضوعي
- ارائه تعداد بيشماري از الگوهاي مختلف مقاطع عرضي راه و خط لوله با توجه به هر يک از ملزومات طراحي


ابتداي صفحه

قابل استفاده در پروژه های ...


- راهسازي (راههاي اصلي، فرعي، راه آهن، بزرگراه و آزادراه)
- تقاطع ها (رمپ و لوپ)
- شهرسازي، محوطه سازي و آماده سازي سايت
- خط لوله
- تاکسي وي فرودگاه و مقاطع عرضي خاص

  

برخی از مهمترين ويژگيهای شاخص

 • کارايي و سرعت عمل بالا در پروژه هاي بسيار بزرگ با بيش از چند ميليون نقطه در ساختن شبکه ارتفاعي و استخراج پروفيل طولي و عرضي زمين با استفاده از تکنولوژي Microsoft Access Jet Databases
 • ارائه ابزاري بنام Section Designer در مد نرمال.
 • علاوه بر متره اقلام محاسباتي سطحي و حجمي مقاطع عرضي، امکان برآورد ريالي موارد مربوطه با انتقال نتايج متره به نرم افزار Microsoft Excel بوجود آمده است. همچنين ميتوان فرمولهايي برمبناي نتايج متره تعريف نموده و نتيجه اين فرمولها را براي برآورد ريالي انتقال داد.
 • امکان ترسيم پلان مسير و پلان توپوگرافي از روي اطلاعات پيکتاژ (طولي و عرضي) بطور اتوماتيک فقط با تعيين ژيزمان اوليه و مشخصات قوسهاي افقي و کيلومتر نقاط مشخصه. همچنين يک فايل حاوي نقاط x,y,z توسط نرم افزار براي انتقال به نرم افزار CSDPMAP ساخته ميشود.
 • در چاپ مقاطع عرضي امکان تعيين اقلام طول و سطح، همراه با تعريف فرمول براي درج در شکل مقطع عرضي، امکان تعيين کاغذهايي با ابعاد غير استاندارد و ...
 • آناليز مقاطع عرضي تاکسي وي در فرودگاهها با تعيين تا ١٠٠ نقطه بصورت جداگانه براي زمين ، پروژه و روسازي

  

شرکت مهندسی راه افزار طرح Copyright © 2002-2019 
کليه حقوق محفوظ می باشد.
برای کسب اطلاعات بيشتر:
info@csdpworld.com
در رابطه با تهيه نرم افزار:
sales@csdpworld.com
shahramdelta@hotmail.com

ابتداي صفحه    |   صفحه قبل    |   صفحه بعد